Instrukcja programu monitoringu przemysłowego


SelCamNet 

Moduł: Panel


pobierz dokument pdf


 


Układ okien
 1. Pole wyboru systemu (komputera) z zainstalowanymi oknami kamer. Panel zarządza kamerami nie tylko na lokalnym komputerze, również na innych komputerach w lokalnej sieci. Ma to zastosowanie w układzie klastrowym. W większości konfiguracji to pole pozostawiamy bez zmian. Wartość 127.0.0.1 (localhost) oznacza, że okna kamer i panel znajdują się na tym samym komputerze.

 2. Przycisk ukryj/pokaż kamery. Kamery ukryte nadal pracują. Obraz jest analizowany i rejestrowany.

 3. Przycisk zatrzymujący pracę kamer. Obraz nie jest analizowany, wyświetlany i rejestrowany. Ikona programu zmienia kolor na czerwony. Pojawia się alarmowy komunikat o wstrzymaniu pracy kamer.

 4. Ponowne uruchomienie pracy kamer.

 5. Zmniejszenie wymiarów okien kamer i ponowne ułożenie ich na pulpicie..

 6. Powiększenie wymiarów okien kamer i ponowne ułożenie ich na pulpicie.

 7. Odczyt statusu okien kamer. Okna kamer są oddzielnymi modułami. Po każdej zmianie położenia lub wymiarów okna przy użyciu myszki (operacja na oknie kamery) należy nacisnąć ten przycisk. Panel w tym momencie "odpytuje" okna o aktualne wymiary i położenie.

 8. Przycisk włącz/wyłącz ramki okien kamer. Włączenie ramek umożliwia swobodne przesuwanie okien, przenoszenie na sąsiedni monitor, zmianę rozmiaru. Po takich działaniach należy użyć przycisku z pytajnikiem opisanego wyżej.

 9. Powiększenie wysokości okien. Przycisk pomaga w ustawieniu proporcji okien.

 10. Powiększenie szerokości okien. Przycisk pomaga w ustawieniu proporcji okien. Naciśnięcie z przytrzymanym klawiszem SHIFT dopasowuje wymiary do szerokości pulpitu.

 11. Dopasowanie okien do rozmiaru pulpitu. Rozmieszczenie automatyczne w taki sposób, aby okna zajęły maksymalny obszar pulpitu. Naciśnięcie z przytrzymanym klawiszem SHIFT układa okna na prawej krawędzi pulpitu.

 12. Wybór według nazwy zapisanej wcześniej konfiguracji okien kamer.

 13. Przycisk uruchamia wejście do zapisu pod przyjazną nazwą aktualnej konfiguracji okien. Można dodać nową konfigurację lub nadpisać już zapamiętaną.

 14. Usuwa z listy aktualnie wybraną konfigurację okien.Obrotnica RS485


 1. Lista wyboru numeru kamery (okna kamery). Na tej liście będą tylko skonfigurowane kamery współpracujące z obrotnicą sterowaną przez złącze szeregowe (COM) komputera. Tego typu sterowanie wykorzystywane jest w kamerach analogowych. Rzadko w kamerach IP.

 2. Przyciski wyboru kierunku obrotu kamery i pozycji domowej (HOME).

 3. Przyciski regulacji kontrastu i jasności (przesłona).

 4. Przyciski zmiany ogniskowej obiektywu (ZOOM).

 5. Wybór zaprogramowanej pozycji kamery (PRESET). Należy wybrać pozycję i nacisnąć START. Wybór z przytrzymanym klawiszem SHIFT umożliwi zaprogramowanie aktualnej pozycji.

 6. Uruchamia zaprogramowaną ścieżkę kamery. Ścieżka składa się z wybranych zaprogramowanych wcześniej pozycji i czasu przeskoku pomiędzy tymi pozycjami. Programowanie ścieżki wywoływane jest przez wybór ścieżki z przytrzymanym klawiszem SHIFT.

 7. Wybór prędkości zmiany ogniskowej obiektywu.

 8. Umożliwia wejście w menu ekranowe kamery analogowej oraz zaprogramowanie parametrów transmisji szeregowej (numer portu COM, szybkość transmisji, adres itp.).Instalacja okien kamer
 1. Lista zainstalowanych okien kamer. Na liście są kamery aktywne (pole zaznaczone) i nieaktywne (pole bez zaznaczenia).

 2. Po każdej zmianie należy nacisnąć przycisk "Odśwież listę". Okno zostanie dodane lub usunięte z pulpitu.

 3. Jeżeli pozycje listy nie są ułożone według numeracji, naciśnij ten przycisk. Następnie odśwież listę. Okna na liście zostaną posortowane.

 4. Usuwa zaznaczoną (podświetloną) pozycję z listy. Jest to równoznaczne z usunięciem okna kamery z systemu.


Dodawanie okna kamery do systemu


 1. W to pole wpisujemy numer okna kamery w systemie. Musi to być wolny numer (nie może jeszcze znajdować się na liście kamer - okien).

 2. Wybieramy typ kamery (okna). Nie jest to jeszcze konkretny model kamery. Ten wybieramy dopiero w zainstalowanym oknie. Dla większości kamer będzie to „Kamera IP new mjpeg”. Do wyboru mamy jeszcze okna obsługujące karty DVR, kamery IP konkretnych producentów (np. Dahua), moduł pomiaru temperatur i meteo (kamery wirtualne) itp.

 3. To pole pozostawiamy bez zmian. Jest to IP komputera obsługującego kamery. W systemach klastrowych wpisujemy tu IP komputera klastra w celu zaimportowania okien kamer z innej maszyny. Nie wpisujemy tu w żadnym wypadku IP kamery.

 4. Zaznaczenie tej opcji spowoduje ukrycie okna kamery po rozruchu systemu. Wyświetlenie okna będzie możliwe po użyciu przycisku „oka” z przytrzymanym klawiszem SHIFT.

 5. Po prawidłowym ustawieniu parametrów w punktach 5 do 8 po naciśnięciu tego przycisku na ekranie pojawi się nowe okno kamery. Konkretną kamerę konfigurujemy w tym oknie. 


WebSerwer – Klient WWW
 1. Po zaznaczeniu tego pola wszystkie przychodzące żądania pobrania danych strony będą zapisywane w logo. Plik logu domyślnie znajduje się w folderze „Moje dokumenty\SelcamNetData\WWW\.

 2. Każda przeglądarka internetowa wysyła żądanie pobrania strony i elementów tej strony. Te dane będą wyświetlane w tym polu tekstowym. Dane są wyświetlane tylko w przypadku widoczności tej zakładki. Jeżeli zmienimy zakładkę na inną, ple nie będzie aktualizowane.


WebSerwer – Licznik odwiedzin 1. Opcja uruchomienia licznika odwiedzin. Licznik zlicza otwierane strony serwisu.

 2. Kasowanie licznika bieżącego. Z przytrzymanym klawiszem SHIFT kasuje również licznik globalny.

 3. Licznik globalny. Wartość jest pamiętana w rejestrach i wczytywana po rozruchu programu.

 4. Licznik bieżący. Wartość zerowa po rozruchu programu.

 5. Liczniki wejść robotów indeksujących serwis.
WebSerwer – Ustawienia 1. Zaznaczenie tej opcji wyłącza wbudowany serwer WWW.

 2. Numer portu serwera www w sieci lokalnej. Dostęp przeglądarką internetową po wybraniu adresu http://IP:81. W tym przypadku http://10.0.0.3:81 .

 3. Numer portu przy dostępie przez Internet. Link przeglądarki: http://IPpubliczne:81 . IP publiczne to zwykle IP routera po stronie WAN. Niektóre routery umożliwiają przekierowanie portów przy różnych wartościach po stronie WAN i LAN. To pole nie musi być wypełnione, jest to funkcja notatnika.

 4. Pole informacyjne z aktualnym IP komputera.

 5. To pole nie musi być wypełnione, jest to funkcja notatnika. IP po stronie WAN lub przypisana domena.

 6. Tekst wpisany w to pole pojawi się w nagłówku generowanej strony WWW.

 7. Zaznaczenie pozwala po zalogowaniu admina na podgląd pulpitu komputera.

 8. Ta opcja uruchamia wbudowany zdalny pulpit. Program kliencki pulpitu jest wbudowany w przeglądarkę Selcamnet. Połączenie możliwe jest przez web serwer lub Selcamnet Proxy. Daje to możliwość pomocy w konfiguracji programu na każdym łączu internetowym, również z blokowanymi portami przychodzącymi.
WebSerwer – Dostęp 1. Lista kamer dostępnych bez logowania.

 2. Lista kamer dostępnych po zalogowaniu na użytkownika admin.

 3. Lista kamer dostępnych po zalogowaniu na użytkownika guest.

 4. Hasło użytkownika admin. Wpisz tu dowolne hasło.

 5. Hasło użytkownika guest. Wpisz tu dowolne hasło.


WebSerwer – Dostęp c.d.
 1. Uruchamia automatyczne logowanie na konto admin dla wybranych przeglądarek internetowych lub urządzeń o konkretnym IP. Jest to funkcja zaprojektowana do współpracy programu z przeglądarkami telewizorów SMART TV. Zwykle nie obsługują one klasycznego logowania.

 2. Tu wpisujemy IP urządzenia (np. telewizora). Urządzenie powinno mieć adres IP ustawiony statycznie.

 3. Tu możemy wpisać ciąg znaków charakterystyczny dla parametru User-Agent konkretnego urządzenia. Dla telewizora Samsung serii 5000 będzie to np. Maple.


Do automatycznego logowania wystarczy wypełnienie jednego pola. Drugi możemy wykorzystać do innego urządzenia z przeglądarką.

 

WebSerwer – SelCamNet Proxy 1. Opcja aktywacji połączenia z proxy po rozruchu programu i każdym wymuszonym rozłączeniu.

 2. Zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne ustawienie portów i domeny publicznego serwera Selcamnet Proxy. Brak zaznaczenia umożliwia podpięcie do własnego serwera Selcamnet Proxy. Program serwera z ograniczeniem obsługi jednego systemu monitoringu jest na CD z wersją komercyjną Selcamnet.

 3. Port używany przez Selcamnet do komunikacji z proxy. Alternatywny port to 8081.

 4. IP (jeżeli statyczne) lub domena (gdy IP dynamiczne) serwera Selcamnet Proxy.

 5. Port do łączenia się przez przeglądarkę internetową, czyli port wbudowanego web serwera. Alternatywny port to 89.

 6. Przyjazna nazwa monitoringu na liście wyboru serwera proxy. Ten tekst jest wysyłany do serwera i używany do identyfikacji systemu monitoringu.

 7. Po skonfigurowaniu danych uruchamiamy połączenie i sprawdzamy status (punkt 9.).

 8. Konfigurację zapisujemy tym przyciskiem.

 9. Status połączenia z serwerem proxy. Przy prawidłowej konfiguracji i aktywnym połączeniu internetowym powinno być Connected.


Tak skonfigurowany monitoring jest dostępny pod adresem http://proxy.selcamnet.pl pod nazwą Aristo.
WebSerwer – folder WWW

 1. Ta opcja sprawdza dostępność pobieranych stron i innych plików na dysku. Umożliwia to tworzenie własnego serwisu WWW o dowolnej tematyce.

 2. Zapamiętanie wyboru.


WebSerwer – grupy kamer
 1. Pole wyboru nazwy grupy kamer lub wprowadzania nowej nazwy. Nazwa pojawi się w linku do strony WWW z grupą kamer.

 2. Usuwa wybraną grupę kamer z listy wyboru.

 3. Przydziela numery kamer do odpowiednie pozycji na stronie. Cyfra 0 oznacza brak kamery.

 4. Programuje ilość wierszy z obrazem z kamer.

 5. Programuje ilość kolumn z obrazem z kamer.

 6. Dostępność strony bez logowania lub na konto admin, guest.

 7. Zapisuje konfigurację.


Jeżeli nazwa grupy kamer zaczyna się od słowa smart, układ jest dostosowany do wyświetlania na ekranach telewizorów.


WebSerwer – grupy kamer c.d.
 1. Funkcja dopasowania generowanej strony grupy kamer do możliwości przeglądarki telewizora. Funkcja dodatkowo obciąża procesor komputera.

 2. Deklarowane wymiary generowanej strony.

 3. Zapamiętanie powyższych ustawień.

Kompozycje


Programowanie dynamicznych zmian zawartości pulpitu (monitora). Opcja zaprojektowana dla systemów wystawowych, prezentacyjnych. Oprócz obrazu z kamer w dowolnie zmienianej aranżacji można wyświetlać materiały reklamowe i multimedialne. Służą do tego moduły kamer wirtualnych z wbudowanym odtwarzaczem plików multimedialnych.

W najprostszym ustawieniu funkcja „robi porządek” z oknami kamer po rozruchu programu i się wyłącza. W systemach prezentacji może pracować w pętli (bez końca). 1. Uaktywnienie opcji.

 2. Lista zaprogramowanych komend.

 3. Status wykonywania komend lub odczyt parametrów okien podczas programowania.

 4. Numer okna do odczytania aktualnych parametrów geometrycznych.

 5. Polecenie odczytu parametrów.

 6. Przycisk programowania nowej komendy.

 7. Przycisk usuwania podświetlonej komendy.

 8. Przycisk edycji podświetlonej komendy.

 9. Ponowne wczytanie komend do listy.

 10. Zapisanie aktualnej listy komend.Na rysunku – 15 sekund po uruchomieniu programu wszystkie okna kamer zostaną ukryte.

Blokada

Wielopoziomowa blokada systemu Windows. Nie wszystkie funkcje działają w Windows 8.


 1. Hasło odblokowujące zakładkę.

 2. Przycisk odblokowujący zakładkę.


Procedura odblokowywania zakładki: 1. Pola zmiany hasła, zakładania hasła. Również usuwania hasła. Gdy chcemy usunąć hasło w pole wpisujemy spację i usuwamy ją klawiszem Backspace. Naciskamy przycisk Ustaw hasło. Aby operacja się powiodła w górne pole Hasło musi być wpisane aktualne hasło.

 2. Przycisk wykonania polecenia zmiany, ustawienia lub usunięcia hasła.

 3. Blokada nie będzie skuteczna przy aktywnej funkcji autouruchamiania z dodatkowych napędów (CD, DVD, USB). Tym przyciskiem wymuszamy odpowiedni wpis w rejestrach Windows. Zmiany będą aktywne po ponownym uruchomieniu komputera.

 4. Opcja blokady wszystkich zakładek okien programu Selcamnet. Bez tej opcji blokowane są tylko najważniejsze zakładki konfiguracji funkcji programu.

 5. Blokada systemu Windows. Nie ma możliwości operowania na pulpicie i obcych oknach. Wyłączony jest dolny pasek Windows wraz z przyciskiem START. Odblokowanie jest możliwe tylko z innego komputera za pomocą przeglądarki internetowej po zalogowaniu się na konto admin. Ta funkcja nie działa poprawnie w systemie Windows 8.


System - Komunikaty
 1. Opcja szczegółowej diagnostyki pomocna jest przy diagnozowaniu problemów z komputerem, systemem operacyjnym lub oprogramowaniem. Włączenie tej funkcji zwykle jest zbędne.

 2. Okno komunikatów systemowych pomocnych w rozwoju programu.

 3. Wyświetla umowę licencyjną. Jest to ta sama umowa, która jest wyświetlana podczas instalacji programu. Potwierdzenie przeczytania i zatwierdzenie jej jest warunkiem instalacji i używania oprogramowania Selcamnet.


System – Licencja 1. Zainstalowana wersja programu.

 2. Nazwa właściciela tej licencji.

 3. Status aktywacji DEMO lub aktywacji klucza licencyjnego USB.

 4. Status licencji – liczba na końcu jest ilością dostępnych okien kamer.

 5. Przycisk kontroli dostępnych aktualizacji. Umożliwia pobranie i instalację programu.

 6. Kod dostępu do serwera przy internetowej aktywacji klucza USB.

 7. Kod aktywacji klucza USB przy aktywacji lokalnej, telefonicznej.

 8. Numer komputera potrzebny do wygenerowania kodu aktywacji lokalnej.

 9. Przycisk aktywacji zdalnej, internetowej. Aktywacja zdalna może trwać kilka minut.

 10. Przycisk aktywacji lokalnej.


System - DynDNS
 1. Aktualne IP publiczne. W większości przypadków jest to IP routera od strony WAN.

 2. Aktualne IP przypisane do zarejestrowanej domeny serwisu DDNS.

 3. Tu wpisujemy zarejestrowaną domenę.

 4. Login do serwisu DDNS.

 5. Hasło do serwisu DDNS.

 6. Status aktualizacji wpisu w DNS.

 7. Pod tym adresem należy zarejestrować naszą domenę.

 8. Przycisk aktualizujący wpisy w polach 1 i 2.

 9. Jeżeli pola 1 i 2 są różne należy nacisnąć Aktualizuj. Jeżeli wszystko jest prawidłowo skonfigurowane w ciągu kilkunastu sekund w polu Status powinien pojawić się komunikat Aktualizacja OK!

 10. Jeżeli powyżej opisana procedura przebiegła pomyślnie możemy zaznaczyć pole Automatycznie. Dalsze aktualizacje będą przebiegać automatycznie.
System - No-IP
 1. Aktualne IP publiczne. W większości przypadków jest to IP routera od strony WAN.

 2. Aktualne IP przypisane do zarejestrowanej domeny serwisu DDNS.

 3. Tu wpisujemy zarejestrowaną domenę.

 4. Login do serwisu DDNS.

 5. Hasło do serwisu DDNS.

 6. Status aktualizacji wpisu w DNS.

 7. Pod tym adresem należy zarejestrować naszą domenę.

 8. Przycisk aktualizujący wpisy w polach 1 i 2.

 9. Jeżeli pola 1 i 2 są różne należy nacisnąć Aktualizuj. Jeżeli wszystko jest prawidłowo skonfigurowane w ciągu kilkunastu sekund w polu Status powinien pojawić się komunikat Aktualizacja OK!

 10. Jeżeli powyżej opisana procedura przebiegła pomyślnie możemy zaznaczyć pole Automatycznie. Dalsze aktualizacje będą przebiegać automatycznie.System – Poczta e-mail

 1. Panel konfiguracyjny poczty użytkownika.

 2. Panel konfiguracyjny poczty serwisowej. E-mail diagnostyczny wysyłany jest do producenta oprogramowania. Umożliwia szybką reakcję na ewentualne problemy użytkownika.

 3. Ten przycisk uruchamia natychmiastową wysyłkę poczty z danymi diagnostycznymi.

 4. Otwiera okno modułu poczty. Można korzystać z serwera pocztowego producenta lub skonfigurować wysyłanie przez inny serwer.


Okna konfiguracji poczty.

System – SMS - Konfiguracja
Program korzysta z internetowej bramki SMS obsługiwanej przez niezależną firmę Intermedia.

W celu uaktywnienia tej funkcji należy w serwisie http://bramka.gsmservice.pl zarejestrować konto z dostępem API.


 1. Pole loginu dostępu API. Jest to dodatkowy login do zarejestrowanego konta.

 2. Hasło dostępu API. Jest to dodatkowe hasło do zarejestrowanego konta.

 3. To pole nie jest obowiązkowe i nie jest używane w SMS-ach ekonomicznych.

 4. Linki dostępu do serwisu GSM. Kliknij w celu rejestracji konta, doładowania.

 5. Stan konta. Automatycznie sprawdzany przy uruchamianiu programu i aktualizowany po wysłaniu SMS-a.

 6. Natychmiastowa aktualizacja stanu konta. Konto może być wykorzystywane przez kilka programów i stan wyświetlany może różnić się od faktycznego.

 7. Ta opcja redukuje koszt SMS-a. Obecnie SMS ekonomiczny kosztuje około 7 groszy. Różnica pomiędzy SMS-em ekonomicznym i standardowym wyjaśniona jest na stronach serwisu.System – SMS – Bramka SMS


 1. Numer telefonu z numerem kraju bez znaku +.

 2. Licznik znaków wpisywanych w polu 3.

 3. Pole tekstu wysyłanej wiadomości.

 4. Aktywuje wysyłkę wiadomości SMS – w celu testowym.

 5. Konfiguracja zdarzeń wysyłanych automatycznie.


System – SMS – WAP PUSH
 1. Link do zdjęcia lub strony z pobieraniem po-klatkowym obrazu z kamery.

 2. Zdarzenie wywołujące funkcję WAP PUSH.

 3. Zdarzenie wywołujące funkcję WAP PUSH.

 4. Przycisk testowy działania.


W zakładce raport w polu tekstowym pojawi się odpowiedź serwer na żądanie wysłania wiadomości.
System - FTP
 1. Login do serwera FTP.

 2. Hasło do serwera FTP.

 3. IP lub domena serwera FTP.

 4. Katalog zapisu komunikatu systemowego.

 5. Przycisk testowy konfiguracji.

 6. Status poprawności wykonania upload-u.

 7. Wybór zdarzenia uruchamiającego automatyczny upload.


System – Alarmy - Alarm dźwiękowy
 1. Uaktywnienie funkcji.

 2. Ścieżka do alarmowego pliku dźwiękowego.

 3. Otwiera okno wyboru pliku dźwiękowego.

 4. Test odtworzenia pliku.

 5. Zapisuje aktualne ustawienia.System – Alarmy – Moduły we/wy
Konfiguracja modułów zarejestrowanych w systemie.


System – Alarmy – Komunikaty
Okno komunikatów alarmowych.


System – SelkodKonfiguracja współpracy z systemami KD i RCP firmy Selkod. Więcej informacji na http://www.selkod.com.pl .

System – Modem/VPN

Podczas startu programu Selcamnet może być automatycznie uruchamiane połączenie dostępowe do Internetu lub połączenie tunelowe, skonfigurowane w Windows pod konkretną nazwą. Może to być modem sieci telefonii komórkowej. Przy współpracy z Selcamnet Proxy możliwe jest zdalne nadzorowanie kamer nawet przy dostępie z zablokowanymi portami wejściowymi.System - Joystick


Okno diagnostyczne Joystick-a. Można przetestować działanie przycisków, zmiany kierunku itp. Joystick jest tanim zamiennikiem pulpitów PTZ do kamer obrotowych.
System - DiagnostykaPodstawowe dane diagnostyczne. Wypełniane podczas ładowania programu. Przycisk Odśwież ponawia odczyt parametrów.
System – Wygląd i język


W tej zakładce można zmienić kolor tła, również okien kamer oraz język opisów. Pliki językowe znajdują się w katalogu instalacyjnym Selcamnet. Można je edytować, zachowując kopię w innym katalogu. Podczas aktualizacji zostaną nadpisane.System – Notatki instalatora


Ważne dane związane z konfiguracją programu, np. konfigurację kamer IP, można zapisać w tym polu tekstowym.System – Rozruch


Podczas ładowania Selcamnet można jednocześnie uruchomić dowolny inny program. Wystarczy podać ścieżkę dostępu do pliku i zaznaczyć opcję uruchomienia.

W odpowiednim polu można zmienić link do kamery online wyświetlanej podczas rozruchu.System – Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych


W kluczu licencyjnym USB mogą być zapisane licencje na określoną ilość systemów LPR. W tej zakładce przydzielamy licencje LPR do określonych okien kamer.